ACTIVITATS

ASSEMBLEA GENERAL DE L'AEPA
Data i hora:2015-05-15 00:00:00
Lloc:

ASSEMBLEA GENERAL DE L'AEPA.

El proppassat dimecres es va celebrar l'Assembela General de l'AEPA.

Es va aprovar el pressupost per l'any 2015 i es va parlar de la reactivació de l'AEPA amb noves actuacions.Us anirem informant dels avanços.
CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AEPA
Data i hora:2012-03-29 18:00:00
Lloc:SEU SOCIAL DE L'AEPA. AV. DR. MITJAVILA, 5, 1R. ANDORRA LA VELLA

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2012.


Per acord de la Junta Directiva del proppassat dia 2 de febrer de 2012, i en compliment del que disposa l’article núm. 12 i el núm. 13 dels Estatuts, es convoca a tots els membres de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials d’Andorra a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 29 de març de 2012, dijous, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18 hores i trenta minuts en segona convocatòria, a la Seu Social, Av. Doctor Mitjavila, núm. 5, 1r d’Andorra la Vella

L’ordre del dia a tractar en l’Assemblea és el següent:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea General
2.Lectura i aprovació, si escau, de la memòria de gestió de l’any 2011.
3.Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2011
4.Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per l’any 2012
5.Elecció dels membres de la Junta Directiva
6.D’altres, precs i preguntes
7.Presa de possessió de la nova Junta Directiva.


Nota: els membres associats a l’AEPA que desitgin  incorporar algun assumpte a l’ordre del dia de l’A.G., podran comunicar-ho al secretariat de l’Agrupació fins el dia 19 de març de 2012.

 

 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AEPA.
Data i hora:2012-03-29 00:00:00
Lloc:

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AEPA.


La Junta Directiva en la seva reunió del dia 2 de febrer de 2012, segons el que disposen els articles núm. 17 i 18 dels Estatuts, acorda convocar les eleccions als càrrecs de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials d’Andorra amb la següent composició:


President
Secretari
Tresorer
Vocal

Les candidatures (completes i tancades) signades per tots els candidats, es presentaran al secretari de l’agrupació com a màxim el dia 21 de març del 2012.

 

 

 
CURSET SOBRE L’INFORME DE PATOLOGIES D’EDIFICACIÓ.
Data i hora:2012-01-27 09:00:00
Lloc:Sala de reunions del Centre Cultural “La Llacuna”. Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 2n. Andorra la Vella.

CURSET SOBRE L’INFORME DE PATOLOGIES D’EDIFICACIÓ

El curset s’estructura en dues parts

Matí :
"Redacció d’un dictamen pericial de patologies d’edificació"

Tarda:
"Casos pràctics de patologies més freqüents"

Serà impartit per l’arquitecte Gabriel Ibor Ridaura. Ponent d’ençà l’any 2005 en diverses jornades i cursos sobre matèria pericial a la UPV de València. Cursos de formació de l’ Agrupació de Perits del COACV. Cursos de formació de la Universitat Jaume I, de Castelló.

DIVENDRES 27 DE GENER DEL 2012

Matí: 9:30h – 13:30h
................................................................................................
Es procedirà a una pausa de 30 minuts a les 11:30h

"REDACCIÓ D’UN DICTAMEN PERICIAL DE PATOLOGIES D’EDIFICACIÓ"

ÍNDEX. PART TEÒRICA.
INTRODUCCIÓ: Objecte de la Ponència
0.- Procediment a seguir: Reconeixements previs a l’edifici
0.1.- La visita Pericial
0.2.- Sistematització de la Presa de Dades
0.3.- Realització de preses de mostres de comprovació
0.4.-Altres actuacions prèvies

REDACCIÓ I TEXT DE L’INFORME:

PART 1a - MÒDUL PREVI. IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ
1.1.- Identificació del Perit i del Peticionari de l’ informe.
Menció art. 335.2 de la LEC
1.2.- Dades dels Agents Interventors
1.3.- Dates de referència
1.4.- Legislació Aplicable i Períodes de Garantía
1.5.- Ressenya de la Documentació examinada / assaigs o preses de mostres
realitzades per efectuar l’ Informe

PART 2a - MODUL CENTRAL. INFORME
2.1.- Objecte de l’Informe/Dictamen. Determinar si Inici / o Procediment ja iniciat.
Menció al Suplico de la Demanda
2.2.- Anàlisi Detallada:
2.2.1.- Deficiències, Lesions o Danys Concrets
2.2.2.- Ubicació, Abast i Extensió de les Lesions (puntuals, localitzades,parcials,
generalitzades), i Estimació de la seva importància ( lleus, greus o molt greus ).
La Ruina Funcional (*).- Accions a seguir en cas de lesions greus o amb risc imminent
2.2.3.- Determinació de la Causa de les mateixes i Classificació
2.3.- Mètode de Reparació.
2.3.1.- Valoració Estimativa o Valoració Detallada amb amidaments. Explicació.
2.3.2.- Despeses que es repercutiran a l’obtenir el PEM de la
reparació.
2.3.2.- Quantificació Final Resultant

PART 3a - MODUL DE TANCAMENT O REMATAT
3.1.- Resum o Síntesi de l’anàlisi efectuada.
3.2.- Data d’ emissió de l’Informe, rúbrica i peu de firma
8.- ANNEXOS A L’INFORME
8.1.- Plànols i Documentació Gràfica
8.2.- La valoració de reparació de les deficiències. Tipus
8 .3.- Annex Fotogràfic
8.4.- Altres documents

Tarda: 15:30h – 19:30h
............................................................................................................................

"CASOS PRÀCTICS DE PATOLOGIES MES FREQÜENTS"
2a PART DE LA JORNADA. PRÀCTICA

Anàlisi comentada amb diapositives d’un DICTAMEN PERICIAL genèric, en el qual s’
analitzaran fotografies de les patologies següents:
• Assentaments de Cimentacions
• Vies d’ Aigua i Filtracions en Subterrani de Garatge
• Deformacions en Voladís
• Deficiències en Impermeabilització de Terrasses
• Fissures en Recobriments i Frontis de Forjats
• Ponts Tèrmics. Condensacions
• Fallades vàries de terminacions i acabats

19 - 19,30: Col·loqui

Preu Jornada
Membres AEPA : 30 €
Col·legiats COAA: 50 €
Estudiants de menys de 25 anys: gratuït
Altres: 80 €

Data: 27 de Gener del 2012

Horari: Matí 9:30 h a 13:30 h - Tarda15:30h a 19:30h

Lloc: Sala de reunions del centre cultural ”La Llacuna”. C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4. Andorra la Vella

Informació i inscripcions: AEPA

Coordinació: Junta de l’AEPA

Ponent: Gabriel Ibor Ridaura, Arquitecte.
< Previ | 1 | Següent >