PRESENTACIÓ

L’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials d’Andorra (AEPA), es va crear en el marc del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra, per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2003.

El Govern d’Andorra, per la Resolució núm. 31270/2004 de data 1 de juny de 2004, va acordar inscriure amb el núm. 21/2004 l’AEPA a la secció general núm. 1 del Registre d’Associacions, i en va aprovar els seus estatuts.

Tant en els estatuts de l’AEPA com en l’acta fundacional, es defineixen els objectius de l’Agrupació, dels que hem de destacar la formació del llistat de perits forenses, organitzar cursos de post-grau, relacions amb altres organismes, etc.

L’AEPA, sorgeix per la necessitat del reconeixement internacional dels perits andorrans. En efecte, el C.I.E.A (Col·legi Internacional d’Experts Arquitectes) acull en la seva formació les diferents associacions o col·legis dels diferents estats, de la mateixa manera que la U.I.A. engloba els diferents Col·legis d’Arquitectes.

Els membres associats de l’AEPA, queden inclosos en quatre categories que són: Urbanisme, Valoracions Immobiliàries, Edificació i Patrimonial

L’objectiu principal de l’AEPA és oferir als ciutadans i Justícia d’Andorra uns associats especialitzats en la confecció d’informes, dictàmens, taxacions, etc. dins de les competències de la seva titulació.

La professionalitat dels seus membres queda garantida per la seva titulació, la pertinença al COAA i la seva formació complementària.

Estem segurs que els serveis que es faciliten als ciutadans i organismes andorrans són els adequats a les necessitats de la societat del país.